• 5000
  Hồng ngọc x150
  Cường hóa thạch sơ x5
  Thẻ offline treo máy x5
  Linh Dực Tiến Giới Đơn x5
  Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5
  Trọng kích Thiên phú x20
  Phòng Ngự thiên phú x20
 • 10000
  Thuốc EXP 1 ngày
  Cường hóa thạch sơ x5
  Thẻ offline treo máy x5
  Linh Dực Tiến Giới Đơn x5
  Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5
  Trọng kích Thiên phú x20
  Phòng Ngự thiên phú x20
 • 20000
  Hồng ngọc x300
  Cường hóa thạch sơ x5
  Thẻ offline treo máy x5
  Linh Dực Tiến Giới Đơn x5
  Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5
  Trọng kích Thiên phú x20
  Phòng Ngự thiên phú x20
 • 30000
  Sử Thi Đầu Hàm x2
  Cường hóa thạch sơ x5
  Thẻ Offline treo máy x5
  Linh Dực Tiến Giới Đơn x5
  Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5
  Trọng kích Thiên phú x20
  Phòng Ngự thiên phú x20
 • 45000
  Thời trang thiết cốt nhu tình SR
  Cường hóa thạch sơ x5
  Thẻ offline treo máy x5
  Linh Dực Tiến Giới Đơn x5
  Tọa Kỵ Tiến Giới Đơn x5
  Trọng kích Thiên phú x20
  Phòng Ngự thiên phú x20